Projekt „Y czy Z”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-TO42/18

Projekt pt. „Y czy Z” realizowany był przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, Lidera projektu, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji m.in. Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu zakończono w 2020 r.

Więcej o projekcie: https://wsm.warszawa.pl/kursy-i-szkolenia/projekt-y-czy-z

Cel projektu:
Celem projektu było opracowanie 10 innowacyjnych programów i realizacja na tej podstawie 14 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń i warsztatów, które rozwijały i doskonaliły kompetencje uczniów w zakresie: skutecznej komunikacji, myślenia inżynieryjnego, pracy z robotami i ich programowanie, doskonalenia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, pracy zepołowej, autoprezentacji oraz szeroko pojętego myślenia interdyscyplinarnego.
Dodatkowym atutem była możliwość udziału w szkoleniu z obsługi DRONA – przygotowujące do nabycia uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego wraz z uzyskaniem licencji.
Zadania projektowe realizowane były przez Wyższą Szkołę Menedżerska w Warszawie wspólnie m.in. z Fundacją Edukacja na NOWO, której doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane były z celami projektu. Odbiorcy szkoleń dostali możliwość rozwinięcia swoich kompetencji pozwalających na:
• aktywizację społeczną i zawodową,
• poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
• pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową stanowiło 80 uczniów/uczennic kl. II i III szkół średnich. Uczestnicy projektu rozwijali i doskonalili swoje umiejętności w poniższych obszarach.
FUNDACJA EDUKACJA NA NOWO, PARTNER PROJEKTU, STWORZYŁA PROGRAM I ZREALIZOWAŁA CYKL SZKOLEŃ W ZAKRESIE:

Szkolenie DRON -przygotowujące młodzież do uzyskania uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego wraz z egzaminem, (20h) w tym:

Część teoretyczna: 15 h
1. Prawo lotnicze 3
2. Człowiek jako operator UAV możliwości i ograniczenia 1 3. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne 6 4. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku 3 5. Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP 2 Cz. praktyczna 5 h
Część praktyczna: 5 h. 1. Przygotowanie do lotu Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna i ocena zdatności BSP do lotu 3. Wykonywanie lotów w warunkach VLOS, 4. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych 5. Sytuacje niebezpieczne ćwiczenia praktyczne

Seminarium warsztatowe MYŚL I DZIAŁAJ JAK INŻYNIER!

Wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające projekt obejmujące 10 stacji, które odwiedzili wszyscy uczestnicy. ( łącznie 120 godz.):
1. Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3
2. TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów jak go budować i z nim pracować?
3. Stres w szkole to nie problem, jak go oswoić i przekuć na sukces ?
4. Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM.
5. Myśl jak inżynier! Uczenie w działaniu – budujemy roboty z SamLabs i BECREO.
6. Zaprzyjaźniamy się ze sztuką. Inżynier konstruktor i designer.
7. Moja pasjonująca przygoda z jęz. angielskim.
8. Mam pasję i chcę ją rozwijać. Młody przedsiębiorca pokonuje bariery.
9. Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy.
10. Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów.

Cykl 8 innowacyjnych szkoleń po 10 godz. w każdym obszarze:

1. Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3

2. TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów jak go budować i z nim
pracować?

3. Stres w szkole to nie problem jak go oswoić i przekuć na sukces ?

4. Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM.

5. Myśl jak inżynier! Uczenie w działaniu budujemy roboty z SamLabs i BECREO.

6. Zaprzyjaźniamy się ze sztuką. Inżynier konstruktor i designer.

7. Mam pasję chcę ją rozwijać. Młody przedsiębiorca pokonuje bariery.

8. Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów. Symulacja nowoczesnej lekcji w wykonaniu uczniów.