ROZDZIAŁ I
Postanowienia wprowadzające.
§ 1
1.Fundacja działa pod nazwą:  Fundacja Edukacja na NOWO.  Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 24 września 2009 roku
2.Fundacja prowadzi działalność w zakresie nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania, a także w zakresie tworzenia i upowszechniania standardów jakościowych w edukacji oraz certyfikacji spełniania tych standardów.
§ 2
1.Fundacja działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2.Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
3.Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stale i czasowe placówki terenowe.
4.Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
5.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 3
Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 4
Fundacja używa pieczęci, odznak i emblematów, o których kształcie i treści decydują jej władze.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Fundacji

§ 5
Cele Fundacji są następujące:
1.Tworzenie i upowszechnianie standardów jakościowych w nauce i edukacji.
2.Promowanie edukacji z uwzględnieniem różnojęzyczności i różnokulturowości europejskiej.
3.Upowszechniania w  społeczeństwie  potrzeby uczenia się języków obcych i wykorzystywania nowoczesnych metod w edukacji m. in. Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych.
4.Promowanie idei wymiaru europejskiego w nauce, edukacji i kulturze.
5.Tworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.
6.Wspieranie inicjatyw i realizacja wydarzeń  związanych z edukacją  i kulturą.
7.Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
8.Upowszechnianie uspołecznienia oświaty i partnerstwa w edukacji.
§ 6
1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)  prowadzenie badań i studiów nad procesami i metodami nauczania i upowszechniania nauki;
b) tworzenie i prowadzenie platform   internetowych, kursów on-line i centrum informacyjnego;
c) doradztwo personalne i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz edukacji;
d) organizowanie sympozjów, konferencji, warsztatów i szkoleń;
e) organizowanie oraz promowanie imprez i wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych;
f) promowanie produktów i usług wykorzystywanych przez nauczycieli akademickich i szkolnych do celów edukacyjnych;
g) promowanie inicjatyw na rzecz kształcenia nauczycieli;
h) prowadzenie działalności certyfikującej i akredytacyjnej;
i) prowadzenie  wykładów, odczytów, kursów i konkursów oraz  studiów w partnerstwie z uczelniami i innymi placówkami naukowymi na różnych poziomach oraz programów edukacyjnych;
j) tworzenie materiałów i filmów edukacyjnych i kampanii społecznych;
k) tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych oraz szkołach wyższych;
l) tworzenie i prowadzenie portali internetowych;
m) udział w przetargach i konkursach służących realizacji celów statutowych Fundacji;
n) wydawanie pism, czasopism, biuletynów, książek i innych publikacji;
o) prowadzenie placówek oświatowych, kulturalnych oraz klubów dla młodzieży i dorosłych;
p) tworzenie sieci szkół i placówek edukacyjnych działających pod patronatem i we współpracy z Fundacją.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na:
a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
b) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
d) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
e) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
f) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
g) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
i) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
k) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
l) Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z);
m) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
n) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
o) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
p) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
q) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
r) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
s) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
t) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
u) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
v) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
w) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
x) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 94.99Z)- zgodnie z oryginałem
y) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD62.09);
aa) Działalność związana z produkcją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 92.11.Z); zgodnie z oryginałem
bb) Działalność postprodukcyjna związana  z filmami, nagraniami video, programami telewizyjnymi (PKD 59.12. Z)
cc) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
dd) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
ee) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
ff) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
gg) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
§ 7
1.Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje oraz przystępować do istniejących spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych.
2.Dla realizacji celów statutowych Fundacja może brać udział w przetargach i konkursach organizowanych przez organy administracji publicznej oraz instytucje Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej lub organizacje międzynarodowe.
3.Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, w szczególności stowarzyszeń i fundacji, które prowadzą działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Fundusze Fundacji

§ 8
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
2.Składnikami majątkowymi nabywanymi przez Fundację w czasie jej działalności mogą być w szczególności:
a) dochody z odpłatnej działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację dla realizacji jej celów statutowych;
b) darowizny, spadki, zapisy;
c) dochody uzyskiwane z mienia Fundacji;
d) odsetki od depozytów bankowych;
e) środki uzyskane ze zbiórek publicznych, loterii i sponsoringu, nawiązek sądowych, imprez charytatywnych oraz aukcji, dotacji celowych i grantów;
f) wynagrodzenia za usługi zlecane przez organy administracji publicznej, w tym także jednostki samorządu terytorialnego.
3.Fundacja może uzyskiwać dla realizacji celów statutowych  dotacje i inne środki ze środków publicznych, w tym ze środków Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych.
4.Fundacja może uzyskiwać dla realizacji celów statutowych dotacje i inne środki ze środków pozostających w dyspozycji instytucji Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej bądź organizacji międzynarodowych.
§ 9
Majątek Fundacji oraz wszystkie uzyskiwane przez nią dochody mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową oraz koszty działalności Fundacji.

§ 10
Z majątku Fundacji mogą być tworzone odrębne fundusze. O utworzeniu funduszu decyduje Rada Fundacji zlecając czynności w tym zakresie Zarządowi.
§ 11
1.W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji, po uzyskaniu wiążącej opinii Rady Fundacji, składa w określonym prawem terminie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.
2.Jeśli Rada Fundacji w terminie 30 dni od dnia, w którym Zarząd zwrócił się o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyda takiej opinii, Zarząd podejmuje decyzję samodzielnie.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
1.Zarząd
2.Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
§  13
1.Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 5.
2.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
3. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4.W przypadku wieloosobowego Zarządu, Rada Fundacji, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, powołuje spośród członków Zarządu osobę, która pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu.
5.Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, wówczas jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
§  14
1.Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
2.W przypadku Zarządu wieloosobowego, składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu Prezesa Zarządu Fundacji samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu łącznie bądź członka Zarządu i prokurenta.
3.Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, Prezes Zarządu prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje Fundację samodzielnie.
4.Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji nie może być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
5.Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
6.Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
7.Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
8.Członkowie Zarządu wobec Fundacji podlegają ograniczeniom wynikającym ze statutu oraz uchwał Rady Fundacji. Rada Fundacji może uchwalić regulamin Zarządu określający podział kompetencji oraz zadań członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Fundacji.
§ 15
1.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom oraz wykonuje inne czynności związane z prawidłowym wykonywaniem przez Zarząd jego zadań.
2.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3.W posiedzeniach Zarządu mają prawo wziąć udział, z głosem doradczym, członkowie Rady Fundacji.
§  16
1.Członek Zarządu może pełnić swoją funkcję społecznie bądź za wynagrodzeniem.
2.Wszystkie Umowy z członkiem Zarządu, w imieniu Fundacji, zawiera członek Rady Fundacji upoważniony przez Radę lub powołany uchwałą przez Radę Fundacji pełnomocnik Rady.
§  17
1.Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Fundacji.
2.Członkowie Zarządu odpowiadają za szkody wyrządzone Fundacji. O pociągnięciu członka Zarządu do odpowiedzialności decyduje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
Rada Fundacji
§  18
1.Rada Fundacji sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach.
2.Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków.
3.Pierwsza Rada Fundacji zostaje powołana przez Fundatorów w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
4.Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
5.Rada Fundacji może powoływać nowych członków Rady Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie.
§ 19
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
c) ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członka Zarządu;
d) reprezentacja Fundacji w stosunkach między członkiem Zarządu a Fundacją;
e) nadzór nad działalnością Fundacji;
f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie składników majątkowych, których wartość przekracza 50.000 złotych;
g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań przez Fundację, których wysokość przekracza 100.000 złotych;
h) wybór biegłego do zbadania działalności Fundacji pod kątem rzetelności, zgodności z prawem, gospodarności i celowości;
i) odwoływanie  i powoływanie nowych członków Rady Fundacji ;
j) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
k) zatwierzanie sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań z działalności Zarządu oraz z działalności Fundacji;
l) zmiana statutu Fundacji;
m) zmiana celów Fundacji, na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów;
n) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.
§ 20
1.Przewodniczący organizuje prace Rady Fundacji oraz przewodniczy jej posiedzeniom.
2.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu.
3.Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające.
4.Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący na żądanie każdego członka Rady lub Zarządu. Posiedzenia Rady Fundacji powinny być zwoływanie nie rzadziej niż raz na pół roku.
5.Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się wysyłając pisemne zaproszenia jej członkom (poczta elektroniczną lub listem poleconym) na ostatni znany Przewodniczącemu adres członka. Zaproszenie powinno być wysłane nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W zaproszeniu należy wskazać porządek dzienny obrad, można również załączyć projekt uchwał, które mają być poddane pod głosowanie.
6.Rada Fundacji obraduje nad sprawami umieszczonymi w porządku dziennym. Członek Rady Fundacji lub członek Zarządu może na posiedzeniu wnioskować o zajęcie się sprawą nie objętą porządkiem dziennym, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu.
7.Na posiedzenia Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby trzecie, których uczestnictwo może być przydatne z uwagi na rozpatrywane sprawy na tym posiedzeniu. W każdym posiedzeniu może brać udział Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
8.Rada Fundacji może tworzyć stałe i tymczasowe komisje, do których może zapraszać osoby trzecie. Rada Fundacji uchwala regulamin takich komisji oraz wyznacza zakres ich działania. Rada Fundacji odwołuje również członków takich komisji oraz je rozwiązuje.
9.Rada Fundacji może powoływać Rady Programowe do realizowanych projektów.
§ 21
W celu wykonywania swoich kompetencji Rada Fundacji może:
a) w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji, w tym także księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z finansowymi aspektami działalności fundacji;
b) w każdym czasie żądać od Zarządu, poszczególnych jego członków oraz pracowników udzielenia wyjaśnień ustnie lub na piśmie;
c) w każdym czasie przeprowadzić rewizję majątku Fundacji i kontroli działalności Zarządu lub jego poszczególnych członków, w tym upoważnić biegłego do zbadania działalności Fundacji pod kątem rzetelności, zgodności z prawem, gospodarności i celowości.

ROZDZIAŁ V
Likwidacja Fundacji
§ 22
1.Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2.Likwidatorem Fundacji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna powołana przez Radę Fundacji.
3.Zakres praw i obowiązków Likwidatora odpowiada kompetencjom Zarządu określonym w statucie, z zastrzeżeniem, że podstawowym obowiązkiem Likwidatora jest zakończenie bieżących spraw Fundacji i podejmowane czynności mających na celu wyłącznie rozwiązanie Fundacji.
4.Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przeznacza się na cel wskazany w uchwale o jej likwidacji.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 23
1.Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Fundacji.
2.Statut Fundacji może być zmieniony uchwałą Rady Fundacji.

Submit a Comment