Projekt „Akademia Menedżerska”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-T041/18

Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, Lidera projektu, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji m.in. Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została zakończona w 2021 r.
Więcej o projekcie: https://wsm.warszawa.pl/kursy-i-szkolenia/akademia-menedzerska

Cel projektu:
Celem projektu było opracowanie 6 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 11 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, wspólnie m.in. z Fundacją Edukacja na NOWO, której doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane były z celami projektu.
Odbiorcy szkoleń dostali możliwość rozwinięcia swoich kompetencji pozwalających na:
• aktywizację społeczną i zawodową,
• poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
• pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową stanowiło 80 managerów/ek biznesu wybranych w drodze otwartego naboru.
Uczestnicy projektu rozwijali i doskonalili swoje umiejętności w poniższych obszarach.

FUNDACJA EDUKACJA NA NOWO, PARTNER PROJEKTU, STWORZYŁA PROGRAM I ZREALIZOWAŁA CYKL SZKOLEŃ W ZAKRESIE: 5 kursów z kompetencji miękkich, łącznie 128 godz. w obszarach:
– Nowoczesne metody i narzędzia w pracy managera 40 godz.
– Radzenie sobie z konfliktem 16 godz.
– Negocjacje 16 godz.
– Jak budować trwały i efektywny zespół 24 godz. + badanie GALLUPA
– Skuteczne przywództwo 32 godz.