Projekt „Legiony Piłsudskiego w XXI wieku”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-T104/18

Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, Lidera projektu, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji m.in.Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została zakończona w 2021 r.
Więcej o projekcie: https://wsbio.waw.pl/legiony/
Cel projektu:
Celem projektu było opracowanie 5 programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów, szkoleń przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony wspólnie m.in. z Fundacją Edukacja na NOWO, której doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane były z celami projektu. Odbiorcy szkoleń dostali możliwość rozwinięcia swoich kompetencji pozwalających na:
• aktywizację społeczną i zawodową,
• poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
• pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Uczestnicy projektu:
To 50 osób – uczniów kl. II i III szkól średnich. Uczestnicy projektu rozwijali i doskonalili swoje umiejętności w poniższych obszarach.
FUNDACJA EDUKACJA NA NOWO, PARTNER PROJEKTU, STWORZYŁA PROGRAM I ZREALIZOWAŁA CYKL SZKOLEŃ W ZAKRESIE: 4 kursów z kompetencji miękkich, łącznie 88 godz. w obszarach:
Radzenie sobie z konfliktem – 16 godzin
Czym jest konflikt? Rodzaje konfliktów. Wywieranie wpływu. Sposoby radzenia sobie z konfliktem. Style reakcji w sytuacjach konfliktowych.
Negocjacje -16 godzin
Skuteczna komunikacja. Mediacje i negocjacje – podobieństwa i różnice. Podstawy negocjacji w praktyce. Warsztat z elementami wykładu.
Jak budować trwały i efektywny zespół -24 godziny
Skuteczna komunikacja w oparciu o style myślenia i style działania w oparciu o test GALLUPA.
Rozwój kompetencji w zakresie pracy w zespole przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii w budowaniu umiejętności identyfikacji potrzeb i zasobów oraz skutecznej komunikacji w oparciu o NVC.
Skuteczne przywództwo -32 godziny
Rodzaje, istota i podstawy przywództwa, ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa sytuacyjnego. Poznawania własnych zasobów i kompetencji oraz preferowanych stylów przywództwa.