English version

Misją fundacji Edukacja na NOWO jest budowanie społeczności uczącej się.

Upowszechniamy i promujemy naukę budowaną wokół dostrzegania i rozwiązywania problemów oraz kulturę pracy opartą na współpracy i współodpowiedzialności wyrażającej się w projektach edukacyjnych dających uczniom możliwość pełnego doświadczenia i rozumienia otaczającej ich rzeczywistości.

Obszarem naszych szczególnych zainteresowań jest edukacja matematyczna (zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i niekonwencjonalnym, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) od etapu nauczania przedszkolnego po szkołę średnią, którą traktujemy jako wiodące ogniwo spajające podejście interdyscyplinarne w stosunku do edukacji – STEAM.

W ramach naszej podstawowej działalności m.in. popularyzujemy edukację matematyczną podczas cyklicznych wydarzeń takich, jak: Festiwal Pociąg do Matematyki czy Matematyka w Kolorach LEGO, na które zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dbamy o rozwijanie i doskonalenie języka ojczystego i obcego (j. angielskiego) w celu budowania wspólnoty uczącej się opartej na wysokiej jakości kompetencjach społecznych i komunikacyjnych.

Naszym głównym celem jest budowanie nowoczesnej społeczności uczącej się.

  1. Kreujemy szkołę jako środowisko uczące się w którym na rzecz jakości edukacji współpracują uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczność lokalna
  2. Dbamy o wysoką jakość doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rozwijającej się cywilizacji wprowdzając różnorodne narzędzia TIK (LEGO Education, Ozoboty, ScottieGo itp.) wspomagające proces uczenia się.
  3. Wprowadzamy nowoczesne metody edukacji matematycznej z wykorzystaniem technologii
  4. Pracujemy w partnerstwach ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i innymi placówkami edukacyjnymi i staramy się docierać z naszymi działaniami do regionów defaworyzowanych.
  5. Wspieramy rozwój kompetencji: społeczno – komunikacyjnych, logiczno –  matematycznych, krytycznego myślenia oraz szkolimy i zachęcamy do pracy metodą projektów (PBL), łączenia edukacji matematycznej z programowaniem wprowadzając nowatorskie metody pracy.
  6. Realizujemy projekty interdyscyplinarne, integrujące treści przedmiotowe i tradycyjne narzędzia edukacyjne z nowoczesnymi technologiami (np.: CLIL, STEAM)
  7. Organizujemy konferencje, warsztaty, wydarzenia edukacyjne promujące innowacyjne podejście do edukacji (np.: Pociąg do Matematyki, Matematyka w Kolorach LEGO)
  8. Promujemy łączenie matematyki z programowaniem oraz ze sztuką i architekturą na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (seminaria Nowoczesna edukacja w przedszkolu i szkole we współpracy z Wydz. Pedagogicznym UW).
  9. Promujemy i wprowadzamy elementy gamifikacji w procesie uczenia się zachęcając nauczycieli do tworzenia własnych gier.
  10. Dbamy o rozwijanie kompetencji informatycznych dziewcząt, by złamać stereotyp, że zawód informatyka mogą wykonywać tylko mężczyźni.