Opis szkolenia

Współczesna szkoła kładzie wzrastający nacisk na te aspekty pracy pedagogicznej, które stawiają w centrum misji edukacyjnej wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia. Zadaniem każdego nauczyciela jest przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży w wypracowaniu narzędzi funkcjonowania w życiu zarówno indywidualnym, jak i społecznym. Nauczyciel powinien wzbogacać tradycyjne formy pracy formami, które angażują uczniów – m.in. samoocena. 

Grupa docelowa

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, metodycy, pedagodzy, psycholodzy

Cele szkolenia

  • zapoznanie uczestników z wiedzą z obszaru psychologii rozwojowej, w szczególności dotyczącej samooceny jako elementu zintegrowanego rozwoju poczucia własnej wartości
  • przedstawienie praktycznych przykładów działania umiejętności samooceny jako narzędzia rozwoju osobowości;
  • zapoznanie nauczycieli z praktycznymi aspektami stosowania samooceny w procesie oceniania szkolnego;
  • przegląd metod i form samooceny na poszczególnych poziomach edukacji;
  • doskonalenie umiejętności określania kryteriów oceny wykonania zadania, służących formowaniu samooceny;
  • doskonalenie umiejętności negocjacji dla ustalenia wspólnego poziomu oceny wykonanego zadania;
  • przedstawienie możliwości inkorporowania samooceny uczniowskiej w proces oceniania szkolnego;

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
- określać kryteria wykonania zadań różnorakiego rodzaju, służących konstruowaniu (samo)oceny

- dokonywać samooceny w odniesieniu do własnych dokonań

- elicytować samoocenę u uczniów w rozmaitym wieku i dotyczącą zadań o różnorakim charakterze

- posługiwać się głównymi pojęciami dotyczącymi zagadnień rozwoju osobowości w zakresie kształtowania poczucia własnej wartości

- wykorzystywać samoocenę ucznia w procesie oceniania szkolnego

- tworzyć systemy oceniania szkolnego oparte na negocjacji związanej z samooceną produktu i procesu przez ucznia

Ramowy program szkolenia

Pierwsza część – przedstawienie aktualnego stanu badań nad obszarem konstruowania poczucia wartości w oparciu o rzetelną samoocenę; przedstawienie warunków koniecznych dla stymulowania autentycznej samooceny (wykład);

Druga część – analiza funkcjonowania samooceny ucznia w rzeczywistości szkolnej w oparciu o studium przypadku (dyskusja);

Trzecia część  - doskonalenie umiejętności elicytowania samooceny uczniowskiej (warsztat
warsztat dotyczy umiejętności pracy z klasą  z wykorzystaniem TIK w kontekście nauczania przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Szkolenie będzie prowadzone kooperatywnie  co oznacza że, tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja).
Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:

  1. studium przypadku - w ramach których uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej oraz wymiany pomysłów - wykorzystuje metodę dramy;
  2. warsztaty – praca w małych ( 3-4 osobowych) grupach wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem. Celem jest opracowanie realnych rozwiązań, jakie uczestnicy będą mogli zastosować w pracy z uczniami;
  3. dyskusja – w czasie których uczestnicy szkolenia wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem.

Warianty realizacji

3 godziny: warsztat fokusowy, obejmujący wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenie elicytowania samooceny ucznia
6 godzin: warsztat kompleksowy; wariant poszerzony o analizę systemu oceniania opartego na narzędziu samooceny i oceny rówieśniczej (wspólne tworzenie i analiza kryteriów, monitorowanie procesu oceny rówieśniczej, ustalanie oceny drogą negocjacji opartych na samoocenie i ocenie nauczyciela)

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych wobec uczestników. 

Kontakt

+48 537 987 067, biuro@edukacjananowo.pl, lub Facebook