Opis szkolenia

Grupa docelowa

Osoby, które planują organizację i prowadzenie kształcenia na odległość.

Cele szkolenia

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał podstawy prawne kształcenia na odległość
 • potrafił przygotować nauczycieli do samokształcenia przez kursy online
 • potrafił przygotować nauczycieli do kształcenia na odległość
 • umiał przygotować nauczycieli i szkołę do korzystania z nauczania na odległość
 • znał formalne wymagania kształcenia na odległość
 • znał warunki techniczne kształcenia na odległość
 • znał metodykę tworzenia oraz prowadzenia lekcji z elementami kształcenia na odległość
 • umiał pracować z różnego typu materiałami multimedialnymi oraz interaktywnymi
 • potrafił komponować własne zajęcia typu on-line
 • umiał pracować w systemie na odległość
 • potrafił tworzyć autorskie elementy zajęć na platformie e-learningowej
 • potrafił komponować własną lekcję na platformie e-learningowej

Ramowy program szkolenia

Formy i metody zastosowane podczas warsztatów:

Szkolenie będzie prowadzone kooperatywnie (cooperative learning) co oznacza że, tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja). Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:

1. Studium przypadku – w ramach którego uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, analizy sytuacji problemowych, sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej oraz wymiany pomysłów. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (3-4 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem.
2. Warsztat – prowadzony aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników szkolenia, w ramach których wyodrębnione części realizowane będą metodą pracy w małych (3-4-osobowych) grupach wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem. Warsztaty symulować będą realne sytuacje z jakimi spotkają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy zawodowej.
3. Ćwiczenia praktyczne – samodzielne lub grupowe rozstrzyganie problemów oraz wykonywanie zadań wskazanych przez trenera, symulujących realne zdarzenia z jakimi spotkają się uczestnicy szkolenia w trakcie swojej pracy zawodowej,
4. Dyskusja – w czasie których uczestnicy szkolenia wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem.
5. Szkolenie e-learning – multimedialny materiał dydaktyczny w formie asynchronicznej, zawierający interaktywne ćwiczenia oraz pre- i post testy. Dostępny z poziomu platformy e-learningowej udostępnionej na potrzeby szkolenia.
6. Praca samodzielna – samodzielne rozwiązywanie przez uczestników szkolenia zadań i/lub zagadnień i/lub problemów do przemyślenia w celu pogłębienia wiedzy, poszerzenia umiejętności oraz rozwoju umiejętności stosowania zalecanych metod.
7. Dyskusja moderowana – moderowana dyskusja uczestników szkolenia z trenerem w celu uzyskania podsumowań, konkluzji  oraz porównania  różnych doświadczeń uczestników szkolenia

Środki dydaktyczne:

 • Prezentacja multimedialna
 • Platforma e-learningowa Moodle
 • Multimedialne materiały edukacyjne
 • Wolne zasoby edukacyjne
 • Komputer
 • Tablet
 • Tablica multimedialna
 • Wersje demonstracyjne oprogramowania edukacyjnego

Warianty realizacji

Według indywidualnych ustaleń.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych wobec uczestników. 

Polecane szkolenia uzupełniające

Obecnie brak informacji.