Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcieliby zacząć wykorzystywać lub rozszerzyć wykorzystanie mobilnych technologii w swojej pracy dydaktycznej oraz własnej nauce.

Podczas zajęć przeprowadzona zostanie dyskusja nad pojęciem mobilności i co ono może oznaczać w kontekście współczesnej edukacji oraz kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w gospodarce i społeczeństwie opartych na wiedzy. Podane zostaną przykłady mobilnych technologii, które można i warto wykorzystywać w dydaktyce. Nacisk zostanie położony nie tylko na urządzenia, aplikacje czy usługi umożliwiających naukę w dowolnym czasie, miejscu i formie, ale także na metodyki ich użycia m.in. w celu przygotowania uczniów i studentów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności przez całe życie. 

Grupa docelowa

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli do szerszego wykorzystania technologii, którymi dysponują zarówno sami, jak również ich uczniowie (nie tylko w szkole). 

Dodatkowo, nauczyciele będą mieli okazję poznać dostępne współcześnie technologie i dowiedzieć się w jaki sposób mogliby je wykorzystać podczas pracy z młodzieżą. Dzięki temu będą mogli mieć większy wpływ na planowanie ewentualnych zakupów i inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w swojej szkole, umiejąc poprzeć swoje wybory konkretnymi pomysłami na ich zastosowanie w edukacji. 

Ramowy program szkolenia

 1. Poznanie wachlarza możliwości zastosowań nowoczesnych, ale współcześnie dostępnych, technologii mobilnych w dydaktyce, w szczególności rozszerzających środowisko edukacyjne poza mury szkoły.
 2. Omówienie przykładów konkretnych urządzeń np. (komputerów, tabletów, czy telefonów) w nauczaniu różnych scenariuszach (1:n)/(1:1).
 3. Zademonstrowanie różnych usług działających w modelu chmury, służących m.in. do:
  • przygotowywania dla uczniów i przez uczniów różnego typu materiałów multimedialnych,
  • opracowywania interaktywnych prezentacji (z elementami quizów, testów, ankiet, zadań graficznych),
  • wykorzystania (i tworzenia) materiałów "rozszerzonej rzeczywistości".
 4. Omówienie usług i programów umożliwiających rozszerzenie pracy indywidualnej, grupowej, a w szczególności projektowej uczniów.
 5. Omówienie planowania zająć z wykorzystaniem zasobów elektronicznych wykorzystujących różnorodne kanały komunikacji. 

Warianty realizacji

Szkolenie może być realizowane w różnej formie w zależności od potrzeb zamawiającego oraz możliwości technicznych, dostępnych w miejscu szkolenia. Polecane warianty to: 

 • wykład z demonstracją zastosowań poszczególnych usług i urządzeń przez prowadzącego oraz z elementami warsztatów (w zależności od możliwości technicznych) - polecana jako szkolenie rady pedagogicznej,
 • jednodniowe warsztaty z wykorzystaniem ustalonych aplikacji i usług (np. prowadzone dla rady pedagogicznej) 

Szkolenie może zostać dostosowane co do wyboru przykładów w zależności od infrastruktury oraz urządzeń, którymi dysponuje zamawiający. Wybór może dotyczyć wykorzystywanych aplikacji np. w kontekście konkretnych urządzeń i działających na nim systemów operacyjnych (Windows, iOS, Android, Mac OS X), które pozostają w dyspozycji szkoły. 

Uwaga: grupa szkoleniowa nie powinna być większa niż 16 osób. Większe grupy wymagają zaangażowania dodatkowego prowadzącego. 

Wymagania wstępne

W przypadku zajęć w formie wykładu i demonstracji z elementami warsztatu - brak wymagań wstępnych wobec uczestników. 

W przypadku zajęć warsztatowych - podstawowa umiejętności wybranymi urządzeniami (oraz systemem operacyjnym) wykorzystywanymi podczas zajęć (np. umiejętność uruchamiania i zamykania programów, czy korzystania z przeglądarki internetowej)

Polecane szkolenia uzupełniające

Obecnie brak informacji.