Opis szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie b-learningu:

 • wykład, prezentacja, zajęcia grupowe w klasie oparte na tradycyjnej formie nauczania;
 • samodzielne ćwiczenia e-learningowe.

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:

 1. wykład

 2. warsztat, dyskusja

 3. samodzielne ćwiczenia praktyczne

Grupa docelowa

Nauczyciele i pedagodzy, którzy pragną się zapoznać ze sposobem nauczania za pomocą międzynarodowej platformy edukacyjnej Khan Academy.

 

Cele szkolenia

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • omówić historię i założenia Khan Academy na świecie i w Polsce

 • posługiwać się pocztą g-mail

 • posługiwać się platformą Khan Academy

 • stworzyć własny profil ucznia na Khan Academy

 • stworzyć własną klasę na platformie Khan Academy i monitorować postępy uczniów

 • współpracować z rodzicami uczniów na platformie Khan Academy

 • wdrożyć Khan Academy do codziennej praktyki edukacyjnej w wielu różnych wariantach

 • zbudować własną koncepcję zajęć z zastosowaniem Khan Academy i wykorzystaniem różnorodnych narzędzi telekomunikacyjnych

 • wskazać bariery efektywnego wykorzystania mechanizmów e-learning w szkole

 • ocenić efektywność szkolenia Khan Academy

 

Ramowy program szkolenia

Program szkolenia został podzielony na dwie części.

Pierwsza część -  teoretyczna:

- historia Khan Academy na świecie i w Polsce

- Khan Academy a tradycyjna szkoła:

„Jak wdrożyć Khan Academy do codziennej praktyki edukacyjnej w wielu różnych wariantach”

„Jakie są bariery efektywnego wykorzystania mechanizmów e-learning w szkole”

Druga część – warsztat:

Zajęcia szkoleniowe w formie tradycyjnej:

 • nauka obsługi poczty g-mail

 • nauka obsługi platformy Khan Academy z zakresu: ucznia i nauczyciela

 • stworzenie własnej klasy na platformie Khan Academy

 • nauka współpracy z rodzicami uczniów na platformie Khan Academy

Praca w domu

 • z zakresu uczeń: odrabianie zadań nadesłanych przez nauczycieli, samokształcenie (osiągnięcie wskazanego na szkoleniu etapu)

 • z zakresu nauczyciel: monitorowanie postępów uczniów na platformie Khan Academy (rozsyłanie zadań)

 • wykonanie projektu końcowego

UWAGA: Warunkiem zaliczenia szkolenia jest:

 1. aktywne uczestnictwo w szkoleniu
 2. opanowanie strony Khan Academy jako uczeń i nauczyciel (zgodnie z założeniami szkolenia)
 3. wykonanie projektu końcowego: zbudowanie własnej koncepcji zajęć z zastosowaniem Khan Academy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi telekomunikacyjnych
 4. ocenienie efektywności szkolenia Khan Academy

Warianty realizacji

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych wobec uczestników. 

Polecane szkolenia uzupełniające

Obecnie brak informacji.