Opis szkolenia

„e-Redaktor”  -  Program Certyfikacyjny

Grupa docelowa

Redaktorzy różnych typów redakcji z uwzględnieniem specyfiki pracy poszczególnych redakcji specjalistycznych.
Szkolenie planowane jest w grupach 15 osobowych (uczestnicy w ramach jednaj grupy powinni reprezentować jedną redakcję). Warunkiem zaliczenia szkolenia jest aktywne uczestnictwo w szkoleniu oraz wykonanie projektu końcowego.

Cele szkolenia

Przygotowanie redaktorów do tworzenia treści podręczników elektronicznych.

Program szkolenia został podzielony na dwie części.

Pierwsza część – część teoretyczna szkolenia dotyczy podstaw e-learningu oraz dydaktyki medialnej. Zapoznania pracowników wydawnictw – redaktorów ze spektrum możliwości szkoleń e-learning, podręczników elektronicznych  w kontekście procesów dydaktycznych prowadzonych na różnych poziomach edukacyjnych.
Druga część – warsztat dotyczy umiejętności tworzenia treści elektronicznych podręczników

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • omówić cechy e-learningu oraz dydaktyki medialnej
 • posługiwać się głównymi pojęciami w zakresie e-learningu oraz dydaktyki medialnej
 • opisać standardy i specyfikacje e-learning oraz dydaktyki medialnej
 • omówić podstawy budowania procesów blended learning
 • omówić główne cechy platform e-learningowych
 • klasyfikować typy multimedialnych  treści szkoleniowych
 • omówić proces tworzenia podręczników elektronicznych
 • wskazać bariery efektywnego wykorzystania mechanizmów dydaktyki medialnej
 • stworzyć program podręcznika elektronicznego
 • zastosować metodologię tworzenia scenariuszy podręczników elektronicznych
 • określić potrzebę oraz formę stosowania elementów interaktywnych oraz multimedialnych w podręcznikach elektronicznych
 • wymienić mierniki efektywności pracy z podręcznikiem elektronicznym
 • ocenić efektywność pracy z e-podręcznikiem

Ramowy program szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone kooperatywnie  co oznacza że, tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja).

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:
1. studium przypadku - w ramach których uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej oraz wymiany pomysłów. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (2 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem,
2. warsztaty – prowadzone aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników szkolenia, w ramach których wyodrębnione część realizowane  będą  metodą pracy w małych (3-4 osobowych) grupach wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem. Warsztaty symulowały będą realne sytuacje z jakimi spotkają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy,
3. ćwiczenia praktyczne – samodzielne lub grupowe rozstrzyganie problemów oraz wykonywanie zadań wskazanych przez trenera, symulujących realne zdarzenia z jakimi spotkają się uczestnicy szkolenia w trakcie swojej pracy zawodowej,
4. dyskusja – w czasie których uczestnicy szkolenia wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem.

Warianty realizacji

3 dni – 24 godziny szkoleniowe
2-3  tygodnie pracy samodzielnej ze wsparciem mentorskim

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych wobec uczestników. 

Polecane szkolenia uzupełniające

Obecnie brak informacji.