Opis szkolenia

„e-Nauczyciel”  -  Program Certyfikacyjny

Grupa docelowa

 • nauczyciele
 • dyrektorzy  szkół
 • metodycy
 • administratorzy szkolnych pracowni informatycznych
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • osoby zainteresowane e-edukacją

Cele szkolenia

 • zapoznanie nauczycieli z zakresem kompetencji e-nauczyciela w kontekście nauczania przedmiotowego
 • metodyka nauczania  z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych w szkołach
 • zapoznanie nauczycieli z technologią oraz narzędziami pracy  e-nauczyciela (tablety, smartfony, oprogramowanie, aplikacje mobilne)
 • zastosowanie  metod, form, technik, narzędzi e-edukacji  w formule lekcji tradycyjnej, lekcji online, lekcji w modelu blended learning
 • metodyka wykorzystania nowych technologii edukacyjnych w kontekście prowadzenia innowacyjnych zajęć: WebQuesty, Metoda Projektów, Odwrócona Klasa, Grywalizacja etc.
 • zapoznanie nauczycieli z zasadami ewaluacji oraz oceny e-nauczania

Pierwsza część – część teoretyczna szkolenia dotyczy podstaw kompetencji e-nauczyciela oraz dydaktyki medialnej. Zapoznania nauczycieli ze spektrum możliwości, metod, form pracy oraz narzędzi elektronicznych, sprzętu, oprogramowania  w kontekście procesów dydaktycznych prowadzonych na różnych poziomach edukacyjnych.
Druga część – warsztat dotyczy umiejętności pracy z klasą  z wykorzystaniem TIK w kontekście nauczania przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • omówić cechy e-nauczyciela oraz dydaktyki medialnej
 • posługiwać się głównymi pojęciami w zakresie TIK oraz dydaktyki medialnej
 • opisać standardy i specyfikacje  TIK oraz dydaktyki medialnej
 • omówić oraz zastosować podstawy budowania procesów  dydaktycznych z wykorzystaniem TIK oraz dydaktyki medialnej
 • klasyfikować typy multimedialnych  zasobów edukacyjnych oraz narzędzi TIK wspomagających pracę nauczyciela
 • omówić proces tworzenia scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK
 • wskazać bariery efektywnego wykorzystania mechanizmów dydaktyki medialnej
 • stworzyć efektywny program zajęć dydaktycznych oparty o nowe technologie edukacyjne
 • praktycznie zastosować metodologię prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii we własnej klasie
 • określić cele, potrzeby oraz formę zajęć z TIK w tle
 • wymienić mierniki efektywności pracy z uczniami na zajęciach z wykorzystaniem TIK
 • ocenić efektywność pracy z uczniami na zajęciach z wykorzystaniem TIK
 • zewalować jakość zajęć z elementami TIK

Ramowy program szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone kooperatywnie  co oznacza że, tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prezentacja).

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:
1. studium przypadku - w ramach których uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej oraz wymiany pomysłów. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (2 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem,
2. warsztaty – prowadzone aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników szkolenia, w ramach których wyodrębnione część realizowane  będą  metodą pracy w małych ( 3-4 osobowych) grupach wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem. Warsztaty będą symulowały realne sytuacje z jakimi spotkają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy,
3. ćwiczenia praktyczne – samodzielne lub grupowe rozstrzyganie problemów oraz wykonywanie zadań wskazanych przez trenera, symulujących realne zdarzenia z jakimi spotkają się uczestnicy szkolenia w trakcie swojej pracy zawodowej,
4. dyskusja – w czasie których uczestnicy szkolenia wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem.

Warianty realizacji

3 dni – 24 godziny szkoleniowe

2-3 tygodnie pracy samodzielnej ze wsparciem mentorskim

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych wobec uczestników. 

Polecane szkolenia uzupełniające

Obecnie brak informacji.