Projekt koordynowany przez Wydział Pedagogiczny UW i partnerstwo Edukacja na Nowo, którego celem jest wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie woj. mazowieckiego*, w dokonywaniu zmian w edukacji na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci i ich rodzin oraz  wyzwań cywilizacyjnych XXI.

Wymaga to analizy modelu relacji nauczyciele-uczniowie-rodzice-środowisko lokalne w kierunku określenia zakresu autonomii i współpracy tych podmiotów w podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania. W efekcie diagnozy powstaną projekty zmian w edukacji dostosowanych do potrzeb konkretnej szkoły oraz harmonogram ich wprowadzania połączony z konsultacjami ekspertów oraz dyskusją nauczycieli – uczestników tego procesu.

Celem głównym projektu jest wdrożenie edukacyjnej zmiany jakościowej polegającej na podniesieniu atrakcyjności szkoły dla lokalnej społeczności: podniesienie wyników nauczania w szkole, podniesienie jakości funkcjonowania szkoły jako miejsca nauki/miejsca pracy/lokalnej placówki publicznej, uatrakcyjnienie programu oferowanego przez szkołę poprzez wdrożenie programu ukierunkowanego na uruchomienie klas dwujęzycznych oraz wdrożenie programu podnoszącego kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z TIK oraz z dostępnych zasobów edukacyjnych w sieci

Kompetencje te będą podnoszone poprzez wdrożenie programu rozwoju, wskazanych przez UE, kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, rozumiane jako kombinację wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

Uczestnicy projektu: całe środowisko szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, uczniów i ich rodziców, oraz kadry zarządzającej.

Kadra projektu to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci Fundacji Edukacja na NOWO oraz praktycy

  • prof. Małgorzata Żytko specjalistka od kształcenia nauczycieli, pracy metodą projektu i innych obszarów
  • prof. Marlena Plebańska międzynarodowa trenerka ICT, specjalistka od e-learningu, blended learningu i TIK w szkole
  • Justyna Józefowicz coach, trener biznesu, autorka programu STYKI – narzędzia biznesu w edukacji
  • Elżbieta Piotrowska – Gromniak specjalistka od budowania partnerstw edukacyjnych i współpracy z rodzicami
  • Joanna Kołakowska ekspert ds dwujęzyczności z Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Lang LTC

Zainteresowanych wdrożeniem projektu „Szkoła w zmianie” w swojej placówce, zapraszamy do kontaktu – biuro@edukacjananowo.pl I +48 537 987 067

Partner projektu i patronat medialny:

SYGNAL_winieta