Rusza rekrutacja do innowacyjnego na skalę kraju projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby wziąć udział w innowacyjnym projekcie z zakresu edukacji finansowej pt:„ Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego
z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2017-2019 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendacje.

Cele szczegółowe projektu to m.in.: rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych
z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój postaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzą finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w 72 godzinach zajęć pozalekcyjnych (2017-2019),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć,

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 72 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach metodycznych,
 • otrzymają poradnik dla nauczyciela,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia (72 godziny w latach 2017-2019),
 • wezmą udział w dwudniowym seminarium podsumowującym projekt,

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 1. Udział w realizowanym od 2010 r. programie edukacji finansowej dla dzieci „Moje pierwsze pieniądze” (organizowanego przez SKEF),
 2. Udział w pozostałych wydarzeniach organizowanych przez SKEF np. warsztaty i seminaria na temat edukacji finansowej,
 3. Udział w projektach innych organizatorów z zakresu edukacji finansowej dzieci,
 4. Kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na obszarze co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego
i lubelskiego.

Zostanie również stworzona lista rezerwowa zainteresowanych, na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli. Wybrane szkoły i nauczyciele podpiszą stosowne umowy cyw.-prawne zawierające m. in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie e-mailem (scan) na adres: mnastrabasz@skef.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2017 roku.

Więcej informacji nt. projektu oraz formularz do pobrania na stronie:

Materiały do pobrania

Więcej o programie: informacje o programie edukacyjnym Myślę decyduję działam

Formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy

Oficjalne zaproszenie dla szkół: zaproszenie dla szkoł

Osoby udzielające informacji nt. projektu:

 • Ewa Kruk – tel. 58 624 98 74, 603 222 041, e-mail: ekruk@skef.pl
 • Magdalena Nastrabasz-Janczarska – tel.: 58 624 98 73; 667 544 000, e-mail: mnastrabasz@skef.pl