Opis szkolenia

Dzisiejsza szkoła wymaga zmiany myślenia nauczycieli na temat nauczania i uczenia się. Wymaga także zmiany  roli nauczyciela. Transmisyjny model nauczania  często nadal obowiązujący w tradycyjnym podejściu do kształcenia uczniów jest nieskuteczny.  Wiedza przekazywana w szkole dzieciom, którą muszą zapamiętać, nie jest ich wiedzą, ale wiedzą nauczyciela. Rozumienie matematyki uczniowie muszą zbudować nie poprzez uważne słuchanie przekazu nauczyciela, ale poprzez badanie, odkrywanie i doświadczanie.

Gramy w piktogramy to zestaw pomocy, którego celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów. Piktogramy stanowią element pośredni między obiektami rzeczywistymi a zapisem symbolicznym, który w matematyce odgrywa ważną rolę i często stanowi trudność w uczeniu się tego przedmiotu. Ich zastosowanie ma na celu wspieranie konkretnych działań ucznia, które prowadzą do odkrycia przyczyny, zaobserwowania skutku, uporządkowania informacji, a w końcu zrozumienia zasady, reguły, poznania prawidłowości czy ukształtowania pojęcia.

Ile to kosztuje – od zagadki do zadania tekstowego, Co tu pasuje – o dostrzeganiu podobieństw i różnic, Gdzie co jest – o czytaniu ze zrozumieniem – z takimi i innymi zagadnieniami uczniowie odbywają wspólną podróż w świat zagadek i gier matematycznych. Operując piktogramami opracowują własne strategie rozwiązań, dobierają model do zadania tekstowego.  Wszystko aktywnie, z przestrzenią na własne pomysły nowych zagadek, dyskusję  w grupach i argumentowanie trafności rozwiązań.
Czy matematyka może być przyjemna? – z piktogramami TAK!

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych oraz pedagogów prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do procesu zmian w myśleniu na temat nauczania/uczenia się matematyki, zainspirowanie do wspomagania uczniów w samodzielnym konstruowaniu wiedzy, rozwijania umiejętności uczniów rozumienia matematyki i posługiwania się nią w sytuacjach o charakterze praktycznym z wykorzystaniem narzędzia jakim są piktogramy.

Ramowy program szkolenia

Szkolenie składa się z krótkich prezentacji i wykładów przeplatanych warsztatami w formie pracy grupowej. Ważnym elementem jest dyskusja, wymiana doświadczeń i refleksje uczestników.

  1. Dlaczego piktogramy?
  2. Aktywny nauczyciel, czy uczeń? O roli nauczyciela w procesie uczenia się.
  3. Uczeń konstruktorem wiedzy własnej. Strategia prób i poprawek.
  4. Społeczny aspekt uczenia się.
  5. Budowanie modeli sytuacji matematycznych.
  6. Indywidualizacja pracy.

Warianty realizacji: Szkolenie 2-godzinne.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych wobec uczestników.